Tips och råd

Andra tips och råd

Mörka aldrig

Uppstår problem eller budgetavvikelser i projektet, ta upp det med beställaren omgående. På samma sätt ska hela projektgruppen vara informerad.

Kommunikation

Att se till att alla intressenter är uppdaterade på vad som händer i projektet är en av projektledarens allra viktigaste uppgifter. Informera regelbundet om t ex projektstatus och förändringar i scope och projektgrupp. Öppen och tydlig kommunikation till projektgrupp, beställare och styrgrupp ser till att alla känner sig delaktiga och inte blir överraskade vid projektslut.

På vilket sätt ska man kommunicera? Glöm inte att mötet mellan människor fortfarande är effektivast, men av praktiska skäl kanske man måste välja viss kommunikation via e-mail och/eller telemöten istället.

Regelbundna avstämningar

För att du som projektledare, och dina projektdeltagare, ska vara uppdaterade om vad som händer i projektet är det värdefullt att ha schemalagda regelbundna avstämningar. Beroende på projekt och fas i projektet kan avstämningen vara dagligen, veckovis eller månatligen. Ta med alla projektmedlemmar inklusive någon representant från beställarsidan. Det är bättre att ha 30 minuters avstämningsmöte schemalagt än ad hoc-möten. Se till att mötena blir just avstämningar och inte arbetsmöten. Behövs fördjupning inom något område så sätt upp nytt separat möte för det. Gå bordet runt, om inte annat så för att få bekräftat från var och en att det inte finns några problem.

Projektavslut

Glöm inte det viktiga projektavslutet. Detta är dels en markering att nu är projektet avslutat och levererat och dels är det tillfället där alla projektdeltagare har möjlighet att dra lärdom av projektet så att kommande projekt blir ännu effektivare. 

– Ha en öppen diskussion och gå igenom vad som varit bra och vad som kan göras bättre.

– Se dock till att det inte blir ”pajkastning”, dvs beskyllningar om det ena eller det andra, som leder till försvarsställningar och låsningar i diskussionen.

– Överväg att låta en oberoende person leda diskussionen. Detta dels för att kanske lättare fånga upp synpunkter på projektledningen, men även för att se på projektet med fräscha ögon.

– Ha gärna en förberedd lista med vilka positiva punkter som faktiskt har uppnåtts i projektet, vilka viktiga mål som uppfyllts, på tid, inom budget etc. Kan vara bra att lyfta fram detta eftersom dessa diskussioner ofta tenderar att få en övervikt mot de problem som har varit, oavsett hur lyckat projektet har blivit.

– I ett projekt utdraget i tiden bör man överväga att göra den här typen av genomgångar även vid avslut av delprojekt eller faser.